SFS 2014:707 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

140707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1150) om till-

syn över hundar och katter

dels att i 8, 14, 18 och 21 §§ ordet ⬝polismyndigheten⬝ ska bytas ut mot

⬝Polismyndigheten⬝,

dels att 5, 11�13, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

Hundregistret får användas för att fastställa vem som äger en hund.

Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelser, Polismyndigheten och de kom-

munala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
ska ha direktåtkomst till registret.

11 §

För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får

Polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräck-
liga, besluta att den ska omhändertas.

12 §

Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får ägaren eller

innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av Polismyndigheten.
Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden ska säljas, skänkas
bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det
annars finns särskilda skäl, avlivas.

13 §

Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, ska Polismyndig-

heten besluta att detta genast ska upphöra.

17 §

Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträtts-

havaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden.
När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om
han eller hon inte är känd ska i stället Polismyndigheten underrättas. Om jakt-
rättshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om
hunden, ska Polismyndigheten omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får Polismyndigheten avliva hunden, om

detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till
omständigheterna i övrigt.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:707

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:707

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

20 §

�garen eller innehavaren av en hund som har omhändertagits med stöd

av 11 eller 17 § ska betala de kostnader som omhändertagandet medfört.
Kostnaderna får förskotteras av allmänna medel.

Om det finns särskilda skäl, får Polismyndigheten i enskilda fall medge

undantag från skyldigheten att betala kostnaderna. I sådana fall ska kostna-
derna slutligt betalas av Polismyndigheten.

Om Polismyndigheten har beslutat att en hund som omhändertagits ska säl-

jas, får Polismyndigheten ta ut ersättning ur köpeskillingen för kostnaderna
för omhändertagandet och försäljningen. Om det efter det att Polismyndig-
heten har fått täckning för sina kostnader återstår pengar från köpeskillingen
tillfaller dessa ägaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)