SFS 2014:724 Lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

140724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 4 och 7 §§ lagen (1987:24) om

kommunal parkeringsövervakning m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut enligt 2 § och

om ändringar i sådana beslut.

4 §

Kommunen ska samråda med Polismyndigheten om den allmänna in-

riktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

Samråd ska också ske, om Polismyndigheten begär det med anledning av

en händelse som beräknas kräva särskilda insatser i fråga om parkerings-
övervakning.

7 §

2

Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta att parke-

ringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgörande av trafik-
övervakningsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1999:337.

SFS 2014:724

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014