SFS 2014:741 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

140741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2006:418) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

12 §

Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst

och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren,
genomföra gemensamma övningar i räddningsinsatser i en tunnel som är i
drift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:741

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014