SFS 2014:758 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

140758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 19 och 31 §§ lagen (1994:260)

om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

5 §

Utöver de krav på svenskt medborgarskap som följer av regeringsfor-

men eller någon annan lag gäller också att bara svenska medborgare får ha en
anställning som åklagare eller polisman eller ha en militär anställning.

19 §

Disciplinpåföljd får inte meddelas efter det att arbetstagarens anställ-

ning har upphört eller uppsägning har ägt rum.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om arbetstagaren övergår från en

myndighet till en annan

1. inom domstolsväsendet,
2. inom åklagarväsendet, eller
3. mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

31 §

2

En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesför-

valtningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets
radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om
det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:463.

SFS 2014:758

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014