SFS 2014:780 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

140780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 5 kap. 7 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 6 a och

6 b §§ samt närmast före 6 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

7 a §

1 För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställnings-

villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen
av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § och om EU-blåkort enligt
6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare
inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ären-
det. Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbets-
givaren redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller
det finns särskilda skäl.

Första stycket gäller i tillämpliga delar också vid handläggningen av ären-

den om återkallelse av uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 e § första stycket 1
utlänningslagen.

6 kap.

Kontroll vid vistelse i Sverige som arbetstagare

6 a § Migrationsverket får kontrollera att den som har beviljats arbets-
tillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har påbör-
jat arbetet inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag och att för-
utsättningarna för arbetstillståndet enligt den bestämmelsen är uppfyllda un-
der tillståndstiden.

6 b § En arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd enligt
6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen ska på begäran av Migrationsverket
lämna skriftlig uppgift om de villkor som gäller för utlänningens anställning.
Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

1 Senaste lydelse 2013:601.

SFS 2014:780

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:780

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)