SFS 2014:782 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

140782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 5 och 5 a §§, 5 kap. 3 §, 15 kap. 6 § och 16 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 5 b�5 f §§, av

följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag gäller undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen

eller annans mark av följande mineraliska ämnen (koncessionsmineral):

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som före-

kommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lanta-
nider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina,
rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan,
torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium,

2. andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller

klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt
eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat och
wollastonit,

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.

3 kap.

5 §

2

Undersökningsarbete får endast utföras i enlighet med en gällande

arbetsplan som ska upprättas av tillståndshavaren och vara skriven på
svenska.

Arbetsplanen ska innehålla
1. tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och e-postadress

samt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till en kontaktperson
om tillståndshavaren är en juridisk person,

2. en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att den som berörs

av arbetsplanen har möjlighet att påverka innehållet i den genom att invända
mot den,

3. en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan

för arbetet,

1 Prop. 2013/14:159, bet. 2013/14:NU20, rskr. 2013/14:320.

2 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2014:782

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:782

4. en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som visar

inom vilket område undersökningsarbetet kommer att utföras,

5. en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka all-

männa intressen och enskild rätt,

6. uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska

vara tillståndshavaren till handa och vilken följden blir om någon invändning
inte framställs,

7. uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att på begäran få

en underrättelse om när arbetet på den fastighet som hans eller hennes rätt är
knuten till ska påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara till-
ståndshavaren till handa,

8. uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning tillståndshavaren

redan har, har sökt eller har för avsikt att söka, eller vilka anmälningar enligt
annan lagstiftning tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med
anledning av undersökningsarbetet, och

9. en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som undersök-

ningsarbetet kommer att medföra, information om hur eventuella skador eller
intrång kommer att regleras samt uppgift om vilken form av säkerhet till-
ståndshavaren har för att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om stor-
leken på säkerheten.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet,

anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där under-
sökningsarbetet ska utföras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vad en arbetsplan ska innehålla.

5 a §

3

Arbetsplanen ska delges ägaren till den fastighet där arbetet ska be-

drivas och innehavare av särskild rätt som berörs. Delgivning med innehavare
av renskötselrätt får ske genom att arbetsplanen delges den sameby som inne-
havarna tillhör.

Invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska framställas skriftligen och

vara tillståndshavaren till handa inom tre veckor från delgivningen av arbets-
planen.

5 b §

Tillståndshavaren ska tillhandahålla en översättning av arbetsplanen

på finska, meänkieli eller samiska under de förutsättningar som anges i andra
och tredje stycket.

En översättning ska tillhandahållas om undersökningsarbetet ska utföras

inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets förvalt-
ningsområde enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk och en översättning skriftligen begärts av en fastighetsägare eller
innehavare av särskild rätt som avses i 5 a § första stycket.

En begäran om översättning enligt andra stycket ska vara tillståndshavaren

till handa inom tio dagar från den dag fastighetsägaren eller innehavaren av
särskild rätt fick del av beslutet om undersökningstillstånd, eller i fall som
avses i 5 kap. 3 § andra stycket, beslutet om bearbetningskoncession.

�versättningen av arbetsplanen ska delges fastighetsägaren eller inne-

havaren av särskild rätt tillsammans med arbetsplanen enligt 5 a §.

3 Senaste lydelse 2005:161.

background image

3

SFS 2014:782

5 c §

En arbetsplan blir gällande om några invändningar enligt 5 a § andra

stycket inte framställs. En arbetsplan blir också gällande om tillståndshavaren
och den fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som framställt sådana
invändningar har kommit överens om arbetsplanens innehåll.

En gällande arbetsplan ska sändas till bergmästaren, länsstyrelsen och

kommunen. Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som an-
vänds för renskötsel, ska en gällande arbetsplan även sändas till Sametinget.

5 d § Om invändningar enligt 5 a § andra stycket har framställts, får till-
ståndshavaren också begära att arbetsplanen prövas av bergmästaren.

Arbetsplanen ska fastställas av bergmästaren och bli gällande om
1. den uppfyller kraven på innehåll i 5 §,
2. de åtgärder som anges är nödvändiga för en ändamålsenlig undersökning

och inte medför så stora olägenheter för fastighetsägaren eller innehavaren av
särskild rätt att olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få
utföra arbetena, och

3. tillståndshavaren har iakttagit sina skyldigheter enligt 5 a och 5 b §§.
Bergmästaren ska, i beslut om fastställande, meddela de villkor som be-

hövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt och för att förebygga
eller begränsa olägenheter. Bergmästaren får också besluta att arbetsplanen
ska gälla omedelbart.

5 e §

Tillståndshavaren ska på begäran av en fastighetsägare eller inne-

havare av särskild rätt som avses i 5 a § första stycket skicka en underrättelse
om vilken dag arbetet ska påbörjas på den fastighet som hans eller hennes rätt
avser. Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast en vecka
innan arbetet på fastigheten ska påbörjas.

Om arbetsplanen redan innehåller en uppgift om när arbetet ska påbörjas på

en viss fastighet, behöver en underrättelse inte skickas till den vars rätt upp-
giften avser.

En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och vara tillstånds-

havaren till handa inom den tid som anges i 5 a § andra stycket.

5 f § Tillståndshavaren ska skicka en underrättelse till berörda fastig-
hetsägare och innehavare av särskild rätt när undersökningsarbetet har slut-
förts. Underrättelsen ska vara skriven på svenska.

5 kap.

3 §

4

Undersökningsarbete får avse sådana mineral som omfattas av konces-

sionen. I den mån ingen annan har tillstånd eller koncession får koncessions-
havaren inom koncessionsområdet undersöka även andra koncessionsmineral
med undantag av olja, gasformiga kolväten och diamant.

I fråga om undersökningsarbete som bedrivs i dagen på mark som inte har

anvisats ska 3 kap. 3�5 f §§ tillämpas.

4 Senaste lydelse 2005:161.

background image

4

SFS 2014:782

15 kap.

6 §

5

Till böter eller fängelse i högst sex månader ska den dömas som upp-

såtligen eller av oaktsamhet

1. bedriver undersökningsarbete i strid med bestämmelserna om krav på

undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession,

2. påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som föreskrivs i 3 kap.

3 § om ställande av säkerhet eller utan att det finns en gällande arbetsplan
enligt 3 kap. 5 c § första stycket eller 5 d § andra stycket,

3. utför bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet i strid med

bestämmelserna om bearbetningskoncession,

4. lägger igen utfraktsväg, ort eller borrhål i strid med bestämmelserna om

krav på tillstånd i 5 kap. 8 § eller 13 kap. 7 §, eller

5. lägger ned gruva eller motsvarande anläggning i strid med 14 kap. 4 §

tredje stycket.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som upp-

såtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift när han fullgör upp-
giftsskyldighet enligt koncessionsvillkor eller enligt 2 § 1.

I fall som avses i första stycket 3 kan mineral som utvunnits förklaras för-

verkat.

Om ett brott som avses i första stycket 2 berör enbart enskilds rätt, får åkla-

gare väcka åtal endast om målsäganden anger brottet till åtal.

16 kap.

1 §

6

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

5 Senaste lydelse 2005:161.

6 Senaste lydelse 2010:934.

Beslut

�verklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller undersökningstillstånd

Allmän
förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller fastställande av en arbetsplan
för undersökningsarbete enligt 3 kap.
5 d §

Den mark- och miljödomstol inom
vars område marken som tvisten
gäller eller större delen därav är be-
lägen

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller meddelande av bearbetnings-
koncession, tillstånd till överlåtelse
av koncession eller ändring av vill-
koren för en koncession

Regeringen

Beslut av bergmästaren i frågor om
förlängning av giltighetstiden för en
bearbetningskoncession enligt
4 kap. 10 §

Regeringen

background image

5

SFS 2014:782

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut av bergmästaren i andra frå-
gor som gäller bearbetningskonces-
sion

Allmän förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren till byg-
gande av väg enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i fråga som
avses i 3 kap. 7 §

Länsstyrelsen

Förhandsbesked av bergmästaren en-
ligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren att lägga
igen utfraktsväg, ort eller borrhål en-
ligt 5 kap. 8 § eller 13 kap. 7 §

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i ärenden om
ersättning enligt 7 kap. 1 eller 2 §

Den mark- och miljödomstol inom
vars område marken som tvisten gäl-
ler eller större delen därav är belägen

Beslut av bergmästaren om mine-
ralersättning enligt 7 kap. 7 §

Den mark- och miljödomstol inom
vars område marken som tvisten gäl-
ler eller större delen därav är belägen

Beslut av bergmästaren enligt 8 kap.
7 §

Den mark- och miljödomstol inom
vars område marken som tvisten gäl-
ler eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten i
ärenden om markanvisning

Den mark- och miljödomstol inom
vars område marken som tvisten gäl-
ler eller större delen därav är belägen

Tillstånd av bergmästaren att lägga
ned gruva eller motsvarande anlägg-
ning enligt 14 kap. 4 § tredje stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i andra frå-
gor enligt denna lag

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av länsstyrelsen i frågor som
avses i 3 kap. 6 §

Regeringen

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt 17 kap.

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av Statens jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a §
första eller fjärde stycket.

Allmän förvaltningsdomstol

background image

6

SFS 2014:782

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före
ikraftträdandet och för undersökningstillstånd där ärendet hos bergmästaren
inleddes före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)