SFS 2014:783 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

140783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mineralförordningen (1992:285);

utfärdad den 12 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om mineralförordningen (1992:285)

1

dels att 1, 3, 5, 6, 8, 9 a, 9 b och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 c §, av följande lydelse.

1 §

En ansökan om undersökningstillstånd ska vara skriftlig och ges in till

bergmästaren. Den ska innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, hemvist och adress samt kontaktperson om sökanden

är en juridisk person,

2. det eller de koncessionsmineral ansökningen avser,
3. det eller de områden som avses med ansökan,
4. huruvida det inom området finns områden som omfattas av bestämmel-

serna i 3 kap. 6�7 §§ eller 17 kap. 3 § minerallagen (1991:45),

5. huruvida förhållandena är sådana som avses i 2 kap. 4 § minerallagen,
6. huruvida förhållandena är sådana som anges i 2 kap. 9 § minerallagen,
7. de omständigheter, som i enlighet med 2 kap. 2 § första stycket mineral-

lagen talar för att undersökning i området kan leda till fynd av koncessions-
mineral,

8. den benämning som sökanden föreslår på undersökningsområdet, och
9. den planerade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intres-

sen samt om de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att
skydda allmänna intressen eller enskild rätt.

Om ansökan avser något annat mineral än olja, gasformiga kolväten eller

diamant, ska ansökan dessutom innehålla uppgifter om de fastigheter som be-
rörs av ansökan samt fastighetsägarnas och andra, för sökanden kända, sak-
ägares namn och adress.

Om bergmästaren begär det ska sökanden ge in en plan för hur undersök-

ningsarbetet ska bedrivas och en utredning om sina möjligheter att fullfölja
planen.

Till ansökningshandlingarna ska sökanden foga en karta där det område

som omfattas av ansökan är utmärkt. Kartan, som ska ges in i det antal exem-
plar som bergmästaren bestämmer, ska vara i skala om minst 1:10 000, eller
om bergmästaren medger det, i annan skala, dock minst 1:100 000.

1 Förordningen omtryckt 2005:162.

SFS 2014:783

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:783

3 §

Om en ansökan som avser olja, gasformiga kolväten eller diamant inte

avvisas ska bergmästaren kungöra ansökan i Post- och Inrikes Tidningar och i
en ortstidning.

Om ansökan avser något annat mineral ska bergmästaren sända en under-

rättelse om ansökan till berörda fastighetsägare, övriga kända sakägare och
innehavare av företrädesrätt enligt 2 kap. 4 § minerallagen (1991:45).

Länsstyrelsen och kommunen ska ges tillfälle att yttra sig över ansökning-

arna enligt första och andra styckena inom viss tid.

Om ansökan avser ett område som används för renskötsel, ska även Same-

tinget ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt första och andra
styckena inom viss tid.

5 §

Till ett meddelat undersökningstillstånd ska det följa med en karta över

det område som omfattas av tillståndet.

Om tillståndet avser ett område där en rätt till översättning av en arbetsplan

enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upplysning
om rätten till översättning lämnas tillsammans med tillståndet.

Sveriges geologiska undersökning får meddela föreskrifter om vad tillstån-

det ska innehålla och om hur kartan ska vara utformad.

6 §

2

Bergmästaren ska sända kopior av meddelade undersökningstillstånd

tillsammans med en karta till länsstyrelsen och kommunen och till Sametinget
i de fall undersökningstillstånden avser områden som används för renskötsel.

Om tillståndet avser olja, gasformiga kolväten eller diamant ska dessutom

bergmästaren inom två månader från det att tillståndet meddelades kungöra
tillståndets innehåll i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning.

Om tillståndet avser ett område där en rätt till översättning av en arbetsplan

enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upplysning
om rätten till översättning framgå av kungörelsen enligt andra stycket.

Om tillståndet avser något annat mineral än de som anges i andra stycket,

ska berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges kopia av till-
ståndet och kartan.

8 §

3

Om ett beslut om förlängning av giltighetstiden endast gäller en del av

det ursprungliga undersökningsområdet, ska en karta över det område som
omfattas av förlängningen lämnas tillsammans med beslutet. Dessutom ska
det i beslutet anges att undersökningsområdet har ändrats.

Beslut om förlängning ska sändas till länsstyrelsen och kommunen och till

Sametinget i de fall beslutet avser områden som används för renskötsel.

Om beslutet avser något annat mineral än olja, gasformiga kolväten eller

diamant, ska bergmästaren sända en kopia av beslutet och, i förekommande
fall, av kartan till berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare.

Om beslutet avser olja, gasformiga kolväten eller diamant, ska bergmästa-

ren kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning.

9 a §

En tillståndshavares begäran enligt 3 kap. 5 d § första stycket mineral-

lagen (1991:45) om prövning av en arbetsplan ska vara skriftlig och ges in till
bergmästaren. Begäran ska innehålla

2 Senaste lydelse 2008:1232.

3 Senaste lydelse 2008:1232.

background image

3

SFS 2014:783

1. uppgift om sökandens namn och adress samt, om sökanden är en juridisk

person, kontaktperson,

2. den arbetsplan som begäran avser,
3. bevis om att arbetsplanen har delgetts berörda fastighetsägare och inne-

havare av särskild rätt minst tre veckor före sökandens begäran,

4. kopia på de invändningar som har framställts mot arbetsplanen, och
5. de omständigheter som enligt sökanden gör de avsedda arbetena nödvän-

diga för en ändamålsenlig undersökning.

Om skyldighet uppkommit för tillståndshavaren att tillhandahålla en över-

sättning av arbetsplanen enligt 3 kap. 5 b § minerallagen ska begäran enligt
första stycket även innehålla en kopia av översättningen av arbetsplanen och
bevis om att översättningen har delgetts berörda fastighetsägare och inneha-
vare av särskild rätt tillsammans med arbetsplanen.

9 b §

4

Bergmästaren ska sända kopia av beslut i ärenden om fastställelse av

en arbetsplan till länsstyrelsen och kommunen.

Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som används för

renskötsel, ska en kopia av beslutet även sändas till Sametinget.

9 c §

Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter

om vad en arbetsplan enligt 3 kap. 5 § minerallagen (1991:45) ska innehålla
och om hur den ska vara utformad.

22 §

5

Den som meddelar en bearbetningskoncession ska sända en kopia av

beslutet till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen och till
Sametinget i de fall koncessionen avser ett område som används för rensköt-
sel. Om regeringen meddelar en koncession ska en kopia av beslutet dessutom
sändas till bergmästaren.

Sedan en koncession har meddelats ska bergmästaren delge berörda fastig-

hetsägare och övriga kända sakägare kopia av koncessionen.

Om koncessionen avser ett område där en rätt till översättning av en arbets-

plan enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upp-
lysning om rätten till översättning lämnas tillsammans med tillståndet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§, 6 § andra stycket och 8 § i den äldre lydel-

sen gäller fortfarande för undersökningstillstånd där ärendet hos bergmästa-
ren inleddes före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 9 a § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för under-

sökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1232.

5 Senaste lydelse 2008:1232.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014