SFS 2014:785 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

140785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-

förarkompetens

dels att 3 kap. 2 § och 5 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3 kap.

2 §

Fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i bilagan.

5 kap.

2 a §

Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverk-

samhet får Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbe-
slutet.

3 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att

verksamheten genomförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att ut-
bildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1 § eller 3 kap. 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:785

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014