SFS 2014:786 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

140786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 5 juni 2014.

Regeringen tillkännager enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att följande

bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens bestäm-
melser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28

oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27

januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.

4. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om för-

längning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för
�sterrike, Finland och Sverige.

5. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd

för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade viner
som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning
(EG) nr 1493/1999.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10

november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i
eller på livsmedel.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gräns-
kontrollstationer.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27

oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

9. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om

övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av
djupfrysta livsmedel.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel.

SFS 2014:786

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:786

11. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid
kärnkraftverket i Tjernobyl.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med arom-
givande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

15. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för sär-
skilda näringsändamål.

16. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för
att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten.

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den

25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsu-
menterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommis-
sionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens
förordning (EG) nr 608/2004.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

18. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade
viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade
på vinprodukter.

20. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

21. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter.

22. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upp-

rättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, när det gäller

background image

3

SFS 2014:786

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrest-

produkter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer för
saluföring av kött och kött av nötkreatur som är tolv månader eller yngre,

� vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den mån bestämmelserna inte komplet-
teras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jord-
bruksprodukter och livsmedel.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, när det gäller

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrest-

produkter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer för
saluföring av kött och kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader,

� vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006
och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
104/2000.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26

februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den mån bestämmel-
serna inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om för-
faranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22

september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda
av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.

background image

4

SFS 2014:786

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23

februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livs-
medel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

32. Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om

sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer
med glutenintolerans.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, när det gäller avdelning II.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22

maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det
gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som
är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen, och

� bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen.

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedels-
burna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontroll-

program i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt
ursprung, och

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29

april 2004 om livsmedelshygien, utom när det gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför till-

lämpningsområdet för livsmedelslagen.

background image

5

SFS 2014:786

37. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, utom när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första

meningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
� avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del

bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid den tekniska
anläggningen, och

� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
38. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas
som livsmedel, utom när det gäller

� artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, och

punkt 4 i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djur-

skydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd, och

� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

39. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel,
utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella meddelanden i form
av reklam.

background image

6

SFS 2014:786

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�vriga förordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

40. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött, utom när det gäller

� artikel 4.2,
� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1,
� artikel 12.2, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel, och

� artikel 12.3 och 12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:786) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)