SFS 2014:787 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

140787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter;

beslutat den 5 juni 2014.

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder och anima-

liska biprodukter att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras
av bestämmelser i lagen om foder och animaliska biprodukter.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den

22 september 2003 om fodertillsatser.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den

12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den

13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direk-
tiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,
93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om
upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska bi-
produkter).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser
som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om för-
faranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade

SFS 2014:787

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:787

organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda
av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livs-
medel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22

maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det
gäller

� artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som
inte är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 7,
� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter, och

� bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.
11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedels-
burna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,
� artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och
� artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser foder,
� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och

� del A, punkt 8 a i bilaga I.
13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av ani-
maliskt ursprung när det gäller avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i
bilaga III, i den del bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid
den tekniska anläggningen.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel, när det gäller

� artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,

background image

3

SFS 2014:787

� artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel,
� artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som faller inom tillämp-

ningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel,

och

� avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel.

�vriga förordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

15. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött, när det gäller

� artikel 4.2, och
� artikel 12.2 g iii.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:787) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014