SFS 2014:790 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

140790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid

Kronofogdemyndigheten

1 ska ha följande lydelse.

9 §

2

I fråga om registrerat skepp, registrerat skeppsbygge, registrerat luft-

fartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg, fastighet eller tomträtt tas en för-
beredelseavgift ut

1. när kungörelse om försäljning på exekutiv auktion sker i Post- och

Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig
webbplats, eller

2. när egendomen överlämnas för försäljning under hand.
Förberedelseavgiften är
1. om taxeringsvärde för en fastighet eller tomträtt framgår av det taxe-

ringsbevis eller fastighetsbevis som Kronofogdemyndigheten har skaffat fram
i målet: 1 procent av detta värde,

2. i andra fall: 1 procent av ett belopp som motsvarar 75 procent av det

värde som har fastställts för egendomen vid värderingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:880.

2 Senaste lydelse 2006:880.

SFS 2014:790

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014