SFS 2014:791 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

140791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:590) om
behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

1 ska införas en ny paragraf,

12 b §, av följande lydelse.

12 b §

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till

den som enligt 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av
Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

SFS 2014:791

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014