SFS 2014:792 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

140792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 9 § och 5 kap. 1 b § utlän-

ningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

Det som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag gäller i till-

lämpliga delar också för beslut om överföring enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

3 (Dublinför-

ordningen).

5 kap.

1 b §

4

En asylansökan får avvisas om sökanden

1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt skydds-

behövande,

2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller har mot-

svarande skydd, om sökanden kommer att släppas in i det landet och där är
skyddad mot förföljelse och mot att sändas vidare till ett annat land där han
eller hon riskerar förföljelse, eller

3. kan sändas till ett land där han eller hon
� inte riskerar att utsättas för förföljelse,
� inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

� är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har

motsvarande skydd,

� har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och
� har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för

honom eller henne att resa dit.

1 Prop. 2013/14:197, bet. 2013/14:SfU20, rskr. 2013/14:340.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om ge-
mensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning) (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60, Celex 32013L0032).

3 EUT L 180, 29.6.2013, s. 31 (Celex 32013R0604).

4 Senaste lydelse 2009:1542.

SFS 2014:792

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:792

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

I fall som avses i första stycket 3 får dock ansökan inte avvisas om
1. sökanden har en make, ett barn eller en förälder som är bosatt i Sverige

och sökanden inte har en lika nära familjeanknytning till det land dit verkstäl-
ligheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske, eller

2. sökanden på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med uppe-

hållstillstånd eller uppehållsrätt har fått särskild anknytning hit och saknar
sådan anknytning eller anknytning genom anhöriga i det land dit verkställig-
heten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För beslut om överföring enligt rådets förordning (EG) nr 343/2003 av

den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken med-
lemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i
tredje land har gett in i någon medlemsstat

5 gäller 1 kap. 9 § i sin äldre

lydelse.

3. För asylansökningar på vilka rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den

18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlems-
stat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje
land har gett in i någon medlemsstat är tillämplig gäller 5 kap. 1 b § i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

5 EUT L 50, 25.2.2003, s. 1 (Celex 32003R0343).