SFS 2014:794 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

140794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2001:82) om svenskt

medborgarskap ska ha följande lydelse.

9 §

Den som har fyllt arton år och som har förlorat eller befriats från sitt

svenska medborgarskap återfår detta genom anmälan, om han eller hon

1. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
2. har haft hemvist här i landet under sammanlagt tio år, och
3. sedan två år har hemvist här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337.

SFS 2014:794

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014