SFS 2014:789 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

140789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 §, 9 kap. 7, 9, 11, 12, 14, 19 och 20 §§,

10 kap. 4 och 7 §§, 12 kap. 16 och 19 §§ och 13 kap. 6 § utsökningsförord-
ningen (1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Vid försäljning av egendom på auktion bestäms köpeskillingen genom

bud och överbud till dess budgivningen upphör. Vid försäljning på auktion
enligt 10�12 kap. utsökningsbalken lämnas buden muntligen.

9 kap.

7 §

I protokoll vid en exekutiv försäljning ska, utöver vad som föreskrivs i

3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som ska säljas,
2. försäljningssättet,
3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,
4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid begäran om

anbud och avgivna anbud,

5. det bud eller anbud som antas och, om det högsta budet eller anbudet

inte godtas, skälen till det,

6. anstånd som lämnas med betalningen och villkor för anståndet som inte

redan har angetts,

7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.
När egendom säljs under hand, ska köparens namn och adress antecknas i

protokollet. En sådan anteckning ska också göras vid försäljning på auktion,
om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull
egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att över-
klagas.

9 §

2

Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och

på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska
ske minst en vecka innan auktionen påbörjas, om det inte finns särskilda skäl.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn

till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2014:789

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:789

Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i fartyg, luftfar-

tyg som inte är registrerat eller gods i luftfartyg, ska kungörandet ske minst
två veckor innan auktionen påbörjas, om det inte är uppenbart att egendomen
inte omfattas av sjöpanträtt eller luftpanträtt.

11 §

3

Om auktionen inte har blivit utlyst så som anges i 9 kap. 2 § utsök-

ningsbalken och 8�10 §§ i detta kapitel, ska den ställas in och en ny tid sättas
ut, om bristen är väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

Om auktionen ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att

den har ställts in kungöras, om det behövs. Kungörandet ska ske i Post- och
Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig
webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare

som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före
den utsatta tiden för auktionen.

12 §

4

När försäljning ska ske av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat

skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luft-
fartyg, ska Kronofogdemyndigheten innan auktionen påbörjas redogöra för de
fordringar som är förenade med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i
skeppet, skeppsbygget, luftfartyget eller reservdelarna och upplysa om att för-
säljningen inte rubbar en sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av vill-
korlig rätt till egendomen eller andel i den.

14 §

5

Begäran om anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken ska ske genom

kungörande, som sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyn-
dighetens eller annan lämplig webbplats, eller på annat lämpligt sätt. Förfa-
randet bör inte vara mera omfattande än vad som krävs med hänsyn till egen-
domens beskaffenhet och övriga omständigheter.

19 §

Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas endast om köpe-

skillingen överstiger 10 000 kronor.

Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om det finns

särskilda skäl.

20 §

6

Om anstånd lämnas med betalningen, ska handpenningen bestämmas

till tio procent av köpeskillingen eller det högre belopp som Kronofogdemyn-
digheten bestämmer.

10 kap.

4 §

7

Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och

på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska
ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

3 Senaste lydelse 2006:879.

4 Senaste lydelse 2006:879.

5 Senaste lydelse 2006:879.

6 Senaste lydelse 2006:879.

7 Senaste lydelse 2006:879. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

background image

3

SFS 2014:789

7 §

8

Om en auktion ställs in efter att den har kungjorts, ska ett meddelande

om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i
Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan
lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare

som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före
den utsatta tiden för auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är
infört i ett utländskt register ska ett meddelande sändas även till registermyn-
digheten.

12 kap.

16 §

9

Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och

på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska
ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

19 §

10

Om en auktion ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande

om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i
Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan
lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare

som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före
den utsatta tiden för auktionen.

13 kap.

6 §

11

När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 § andra

stycket utsökningsbalken ska, om det finns anledning med hänsyn till okända
borgenärer som har rätt till betalning ur medlen, sådana borgenärer i kun-
görelsen uppmanas att anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten
senast vid sammanträdet.

Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyn-

dighetens eller annan lämplig webbplats. Om det är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna, får dock kungörandet ske på något annat sätt. Kungörandet
ska ske minst två veckor före sammanträdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2006:879.

9 Senaste lydelse 2006:879. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

10 Senaste lydelse 2006:879.

11 Senaste lydelse 2006:879.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014