SFS 2014:803 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

140803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen
och riksdagens myndigheter;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beslut varigenom Riksdagens överklagandenämnd prövat en dit över-

klagad fråga får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos Högsta förvalt-

ningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd överklagas enligt be-

stämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-
dagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode
m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

�vriga beslut överklagas i enlighet med 14 kap. 8 § riksdagsordningen hos

Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2012:886.

SFS 2014:803

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014