SFS 2014:804 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

140804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 a § lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 a §

2

Riksdagsstyrelsen eller den som riksdagsstyrelsen bestämmer fattar

beslut om en riksdagsledamots utrikes tjänsteresa.

Riksdagsstyrelsen fastställer ett belopp per valperiod för en riksdagsleda-

mots enskilda utrikes tjänsteresa. Medel som inte använts till sådan tjänste-
resa ska överföras till Riksdagsförvaltningen.

Regler om utrikes tjänsteresa på uppdrag av partigrupp i riksdagen finns i

lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2011:749.

SFS 2014:804

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014