SFS 2014:805 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

140805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 10 och 14 a §§ lagen (2002:1023)

med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna är riks-

revisor med administrativt ansvar och svarar för den administrativa led-
ningen av myndigheten.

Om riksrevisorn med administrativt ansvar är förhindrad att fatta beslut i en

fråga som denne ska besluta om, och beslutet är brådskande, får i första hand
den riksrevisor som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand den riks-
revisor som är äldst, fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen ska också Riksrevisionens parlamentariska råd finnas.
I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer och Riksrevisionens parlamentariska råd.

10 §

3

Av 9 kap. 17 § första och fjärde styckena riksdagsordningen framgår

att Riksrevisionen eller riksrevisorerna var för sig får göra framställningar hos
riksdagen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens, organisation, personal
och verksamhetsformer.

En riksrevisor får göra framställningar enligt första stycket först efter sam-

råd med övriga riksrevisorer.

14 a §

4

Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över sådana finansiella

instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finan-
siella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och andra
funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorerna

gemensamt bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och
ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldighet enligt
denna paragraf gäller inte för riksrevisorerna.

I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser

om att en riksrevisor skriftligen ska anmäla innehav och ändring i innehavet

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

3 Senaste lydelse 2003:359.

4 Senaste lydelse 2007:88.

SFS 2014:805

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:805

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)