SFS 2014:807 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

140807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen

dels att 1 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det införs en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskot-

tens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna och
partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges i

14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och
4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riks-

dagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,
b. Riksdagens arvodesnämnd,
c. Statsrådsarvodesnämnden,
d. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
e. Riksdagens överklagandenämnd,
f. Valprövningsnämnden och
g. Riksdagens ansvarsnämnd.

10 a §

Riksdagsstyrelsen får meddela föreskrifter om utskottens och EU-

nämndens utrikesresor.

24 §

Riksdagsdirektören väljs och entledigas av riksdagen enligt bestäm-

melser i riksdagsordningen.

Annan personal anställs av Riksdagsförvaltningen.

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2012:888.

SFS 2014:807

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:807

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)