SFS 2014:809 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

140809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:882) med instruk-

tion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska
ha följande lydelse.

3 §

Enligt 13 kap. 16 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och två övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:809

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014