SFS 2014:810 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

140810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2012:883) med instruk-

tion för Riksdagens arvodesnämnd ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande
lydelse.

3 §

2

Enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen består nämnden av en ord-

förande och två övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Tidigare 3 § upphävd genom 2013:762.

SFS 2014:810

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014