SFS 2014:811 Lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

140811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för
Riksdagens överklagandenämnd;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2012:884) med

instruktion för Riksdagens överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om Riksdagens överklagandenämnds uppgifter finns i

14 kap. 8 § riksdagsordningen, lagen (1989:186) om överklagande av admi-
nistrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter samt i
föreskrifter som meddelas av Riksdagsförvaltningen.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

3 §

Enligt 13 kap. 17 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och fyra övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:811

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014