SFS 2014:814 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

140814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § varumärkeslagen

(2010:1877) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

Ett varumärke får inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art,

kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,

3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte
får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas
med en sådan beteckning eller ett sådant vapen, eller

4. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan förväxlas
med ett sådant kännetecken.

Ett varumärke får inte heller registreras om märket innehåller eller består

av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning
för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ur-
sprung.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.

SFS 2014:814

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014