SFS 2014:815 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

140815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i häkteslagen (2010:611);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersök-

ningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag
endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap. När det gäller en undersöknings-
enhet inom Rättsmedicinalverket finns även bestämmelser i lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

Bestämmelserna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om be-
fogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en viss
intagen och i 8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykiatrisk
vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sjukvårdsinrätt-
ning eller undersökningsenhet inom hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319.

2 Senaste lydelse 2014:525.

SFS 2014:815

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014