SFS 2014:818 Lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

140818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:171) om förbud
beträffande viss avkodningsutrustning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:171) om förbud

beträffande viss avkodningsutrustning

dels att 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

5 §

Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas,

hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte
innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av
lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat

bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar
form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Euro-

peiska unionen.

6 §

2

Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 § första stycket

ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.
Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling.

6 a §

Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken.

7 §

För försök till ett sådant brott enligt 6 § första stycket som om det full-

bordats inte skulle ha varit att anse som ringa, ska det dömas till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

1 Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42, rskr. 2013/14:343.

2 Senaste lydelse 2000:1261.

SFS 2014:818

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:818

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)