SFS 2014:819 Förordning om upphävande av kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

140819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1961:567) med
närmare bestämmelser om befordran av
krigsmateriel med luftfartyg;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1961:567) med närmare bestäm-

melser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg ska upphöra att gälla den
1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2014:819

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014