SFS 2014:820 Förordning om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

140820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring av offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:820

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:820

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2014:69.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

19. tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
tillståndsgivning enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
258/2012 av den 14 mars 2012 om ge-
nomförande av artikel 10 i FN:s proto-
koll om olaglig tillverkning av och
handel med eldvapen, delar till eld-
vapen och ammunition, bifogat till
Förenta nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen),
och om införande av exporttillstånd,
import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition och utredning, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter
med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd samt utredning som
handhas av Försvarets radioanstalt till
stöd för tillståndsgivning hos Inspek-
tionen för strategiska produkter enligt
samma lag, eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser