SFS 2014:825 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

140825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:1656) om patient-

nämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa

enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården genom att

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna

behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till

vårdgivare och vårdenheter.

Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen

och andra berörda om sin verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2010:670.

SFS 2014:825

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014