SFS 2014:827 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

140827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och

säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnads-

havare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga
om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk be-
dömning, samt

6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller

behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss

anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

SFS 2014:827

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014