SFS 2014:830 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 2 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

2 §

Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i

1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig
av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journal-
föring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap. 3, 3 a
eller 4 § samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är upp-
fyllda.

Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller

myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare,
gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider men.

Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.

SFS 2014:830

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014