SFS 2014:831 Förordning om ändring i förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

140831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:346) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:346) om kvalitets-

och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

dels att rubriken närmast efter 1 § ska sättas närmast före 10 §,
dels att rubrikerna närmast före tidigare 3 a och 3 b §§ ska sättas närmast

före 12 och 13 §§,

dels att rubriken närmast före 4 § ska sättas närmast före 14 §.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:831

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014