SFS 2014:832 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

140832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tobaksförordningen (2001:312);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § tobaksförordningen (2001:312) ska ha föl-

jande lydelse.

2 §

1

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror

enligt 9 § tobakslagen (1993:581),

2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla

eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,

3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 § tobakslagen, och
4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:898.

SFS 2014:832

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014