SFS 2014:833 Förordning om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

140833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i alkoholförordningen (2010:1636);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § alkoholförordningen (2010:1636) ska ha föl-

jande lydelse.

4 §

1

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap. 5 § samt 8 kap.

3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622),

2. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt om undantag

från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen,

3. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet

med stöd av alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna bedriva
tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,

4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd som en kommun

har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,

5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet

med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna
föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen,

6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit enligt 6 kap. 10 §

2 alkohollagen,

7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall

denaturering får underlåtas enligt 6 kap. 10 § 3 alkohollagen,

8. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs

till skydd för liv och hälsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohollagen, och

9. hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § alkohollagen.
Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9 kap. 1 och 3 §§

läkemedelsförordningen (2006:272), meddela föreskrifter om vem som
utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit
enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:909.

SFS 2014:833

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014