SFS 2014:835 Förordning om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)

140835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till nationella utvecklingsprojekt om
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till kommuner för ska-

pandet av nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av
praktisk tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) från olika delar av
landet. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges till kommuner som avser att genomföra projekt i samverkan

med andra kommuner eller länsstyrelser. För rätt till stöd krävs att samverkan
pågår under hela projekttiden.

3 §

Stöd får inte ges för en åtgärd som den sökande eller en samverkande

kommun eller länsstyrelse är skyldig att genomföra enligt lag eller annan för-
fattning.

Stödets storlek

4 §

Stödet får uppgå till hela den beräknade kostnaden för genomförandet

av utvecklingsprojektet. Stödet får dock inte överstiga 500 000 kr per stöd-
mottagare.

Prövning av ett stödärende

5 §

Frågor om stöd prövas av Boverket.

6 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 mars

2016.

7 §

Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och bevilja de

ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som
anges i 1 §.

SFS 2014:835

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:835

8 §

Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets stor-

lek.

9 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigade åtgärden ska vara slutförd,
2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport

som avses i 11 §, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

10 §

Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent av det be-

slutade stödet till stödmottagaren i samband med projektstart efter anmälan av
mottagaren. Projektet får inte starta senare än tre månader efter Boverkets be-
slut om stöd.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att en slutrapport enligt 11 § har

kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning, uppföljning och utvärdering

11 §

När ett utvecklingsprojekt har slutförts ska stödmottagaren i en slut-

rapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som
har uppnåtts. I slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader stödmot-
tagaren har haft för projektet. En sådan slutrapport ska ha kommit in till Bo-
verket senast den 1 september 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som Bover-
ket bestämmer.

12 §

Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas utvecklings-

projekt och senast den 14 december 2016 redovisa detta i en rapport till reger-
ingen.

13 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för

en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 12 §.

�&terkallelse, återbetalning och återkrav

14 §

Före utbetalningen av ett stöd får Boverket återkalla beslutet om stöd,

om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

15 §

Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig,

om

1. stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

3. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 11 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

16 §

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Boverket

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl
för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

background image

3

SFS 2014:835

Bemyndigande

17 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

�verklagande

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte slut-
ligt betala ut stöd enligt 10 § andra stycket eller om återkallelse av beslut en-
ligt 14 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014