SFS 2014:837 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

140837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 a § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

16 a §

2

En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensionsstiftelse

som avses i 9 a § ska ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för
att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämp-
lig för uppgiften.

Av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud följer att den som har närings-

förbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2005:1124.

SFS 2014:837

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014