SFS 2014:838 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

140838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknads-

domstol m.m.

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. marknadsföringslagen (2008:486),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndig-

heter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),
7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
9. lagen (2010:510) om lufttransporter,
10. lagen (2014:836) om näringsförbud, och
11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

konkurrensförhållanden.

Bestämmelserna i 14�22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt kon-

kurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i
vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informations-
skyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller lagen om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. I mål
enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchise-
givares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller
rättegångsreglerna i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Lagen omtryckt 1984:294.

3 Senaste lydelse 2010:1352.

SFS 2014:838

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014