SFS 2014:840 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

140840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2

Verkställande direktören och minst hälften av styrelseledamöterna ska

vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det finns
särskilda skäl, får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från bo-
sättningskravet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare en-
ligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktör. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 §
lagen (2014:836) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i

särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en
medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrel-
sen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelse-
ledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar före-
skrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda eller lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskri-
dande fusioner.

En juridisk person får inte vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2014:541.

SFS 2014:840

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014