SFS 2014:846 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

140846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatte-

verkets medverkan i brottsutredningar

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481),
5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt
6. lagen (2014:836) om näringsförbud.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3 Senaste lydelse 2006:580.

SFS 2014:846

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014