SFS 2014:847 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

140847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2000:192) om all-

männa pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Styrelsens ledamöter utses av regeringen.

Ledamöterna ska utses på grundval av sin kompetens att främja fondför-

valtningen.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara ledamot.
Detsamma gäller den som är i konkurs eller har näringsförbud enligt lagen
(2014:836) om näringsförbud.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:847

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014