SFS 2014:850 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

140850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 24 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

3 kap.

24 §

2 I lagen (2014:836) om näringsförbud finns bestämmelser om att

näringsförbud kan meddelas för vissa överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 §
eller i artikel 101 i EUF-fördraget.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2010:642.

SFS 2014:850

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014