SFS 2014:852 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

140852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 7 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

12 kap.

7 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som
har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:852

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014