SFS 2014:855 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

140855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 14 §, 4 kap. 3, 16 och 18 §§, 5 kap. 8 §

och 6 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande
lydelse.

2 kap.

14 §

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras

från kursplanen för utbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpass-
ningar av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever.

4 kap.

3 §

Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares bedöm-

ning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av den eller de av dessa
lärare som har behörighet att undervisa i det ämne som betyget avser.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och dessa
lärare inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som inte är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och
dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

16 §

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i mate-

matik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses
i 14 § första stycket 3 eller 15 § första stycket 3.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i historia

som omfattar 100 gymnasiepoäng, får rektorn besluta att detta betyg ska
omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia och en kurs
i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att de två sist-
nämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som den
kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande kurs i
samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra kurser i
samma ämne.

18 §

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå ska betyg tas in från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt

SFS 2014:855

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:855

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 eller 6 kap. Utöver det får betyg tas in från gymnasieskolan eller motsva-
rande på de kurser som får finnas i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå och på gymnasiearbete.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

5 kap.

8 §

För utbildningen ska de kursplaner eller ämnesplaner tillämpas som är

meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning
inom skolväsendet.

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från

kursplanen för utbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpassningar
av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever.

6 kap.

9 §

För utbildningen ska de kursplaner eller ämnesplaner tillämpas som är

meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning
inom skolväsendet.

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från

kursplanen för utbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpassningar
av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 16 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på kurser eller delkurser som påbörjas efter den 30 juni 2012.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 14 §, 5 kap. 8 § och 6 kap. 9 § i den nya lydel-

sen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet.

4. För utbildning som påbörjas före ikraftträdandet gäller 2 kap. 14 §,

5 kap. 8 § och 6 kap. 9 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)