SFS 2014:857 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

140857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 4 § skolförordningen (2011:185) ska ha

följande lydelse.

6 kap.

4 §

1

Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares bedöm-

ning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av den eller de av dessa
lärare som har behörighet att undervisa i det ämne som betyget avser.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och dessa
lärare inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som inte är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och
dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:506.

SFS 2014:857

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014