SFS 2014:859 Förordning om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

140859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (1995:667) om bidrag

till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan ska ha följande lydelse.

1 §

1

Bidrag enligt denna förordning lämnas till elever i utbildning för

1. döva och hörselskadade enligt 10

kap. gymnasieförordningen

(2010:2039),

2. svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) enligt 11 kap.

gymnasieförordningen, och

3. döva och hörselskadade enligt 9 kap. förordningen (2014:854) om vida-

reutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbild-
ning.

5 §

2

Bidrag lämnas för elevens kostnad för kost och logi på utbildningsor-

ten.

För elever i utbildning för döva och hörselskadade enligt 10 kap. gymna-

sieförordningen (2010:2039) eller 9 kap. förordningen (2014:854) om vidare-
utbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
lämnas också ersättning för kostnad för annan service i samband med boen-
det.

Ersättning lämnas endast för skäliga kostnader.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter

den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:118.

2 Senaste lydelse 2012:118.

SFS 2014:859

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014