SFS 2014:861 Lag om ändring i miljöbalken

140861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, samt närmast

före 4 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 4 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Områden som i sin helhet är av riksintresse⬝ och närmast före 4 kap. 9 § en
ny rubrik som ska lyda ⬝Områden för geologisk lagring av koldioxid⬝.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden

Havsområden

10 §

För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, �stersjön och

Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter
och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av
området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden
som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför
den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Syftet
med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar

som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område be-
hövs för att uppnå syftet med planen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310.

SFS 2014:861

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014