SFS 2014:862 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

140862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked en-

ligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1�8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310.

SFS 2014:862

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014