SFS 2014:863 Lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

140863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig
miljöledning och miljörevision;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1994:1596) om frivillig

miljöledning och miljörevision

2 ska upphöra att gälla vid utgången av augusti

2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:174.

SFS 2014:863

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014