SFS 2014:864 Förordning om frivillig miljöledning och miljörevision

140864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om frivillig miljöledning och miljörevision;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande
för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning
(Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissio-
nens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr

1221/2009, i den ursprungliga lydelsen, vara ackrediterade för uppgiften av
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-
ditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

3 §

Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i för-

ordning (EG) nr 1221/2009.

4 §

Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som följer av

uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i
verksamheten.

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:956) om frivillig mil-

jöledning och miljörevision.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS 2014:864

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014