SFS 2014:869 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

140869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 12 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1464) med instruk-

tion för Statens jordbruksverk

dels att 25 § ska upphöra att gälla,
dels att 9, 16, 27 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 a och 28 a §§, av följande ly-

delse.

7 a §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det

utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt.

9 §

1

Myndigheten ska

� som utbetalande organ för EU-stöd enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, för-
valtning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013,
och

� som utbetalande myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006

av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 387/2012

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket

(EGFJ), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
Europeiska fiskerifonden (EFF) genom centrala it-system som verket ansva-
rar för,

2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,
3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handlägg-

ning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling,

4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden till fisket, och
5. ansvara för hantering av ärenden enligt det förlikningsförfarande som

anges i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning 1306/2013, i
den ursprungliga lydelsen, med undantag av ärenden som omfattar politiska
bedömningar eller andra bedömningar som inte huvudsakligen är av teknisk
art.

1 Senaste lydelse 2011:644.

SFS 2014:869

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:869

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

16 §

Myndigheten får på uppdrag av enskilda inom sitt verksamhetsområde

bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedels- eller foderanläggning ska
godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel eller foder.

27 §

Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av ett råd

för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strate-
gisk betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex

ersättare. Generaldirektören är ordförande. Ledamöter och ersättare ska vara
anställda vid Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna och utses av myndig-
heten för en bestämd tid.

28 a §

Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av en

nationell kommitté som ska fullgöra de uppgifter som framgår av artikel 49 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september
2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, i den ur-
sprungliga lydelsen.

Myndigheten får meddela föreskrifter om kommitténs sammansättning och

arbetsformer.

31 §

Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som rör

� Distriktsveterinärerna,
� vattenhushållning,
� laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar

av utsäde och växtsorter,

� kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,
� verksamhet som avses i 16 §, och
� tjänsteexport som bedrivs enligt 7 a §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)