SFS 2014:870 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

140870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ansökan om och handläggning av stöd för vissa
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europe-
iska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhåll-
ningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och
Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmel-
ser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006

1, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets för-
ordning (EG) nr 1698/2005

2.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och hand-
läggning av

1. stöd enligt artikel 17.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1305/2013 till investeringar inom jordbruk för ny-, om- och tillbygg-
nad av byggnader för animalieproduktion, inklusive fasta anläggningar för
foder- och gödselhantering,

2. stöd till bredband enligt artikel 20.1 c i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1305/2013, och

3. förberedande stöd för lokalt ledd utveckling enligt artikel 35.1 a i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Ansökan om stöd

4 § Ansökan om stöd ska lämnas in till

1. länsstyrelsen för stöd enligt 2 § 1 och 2, och
2. Statens jordbruksverk för stöd enligt 2 § 3.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SFS 2014:870

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:870

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bemyndiganden

5 § Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om

1. den tid inom vilken ansökan ska ges in,
2. ansökningsförfarandet,
3. innehållet i ansökan, och
4. innehållet i affärsplaner och projektplaner.

6 § Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om handläggningen av stödärenden hos länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)